Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie More Food s.c. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOKO SUSHI. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
Polityka zawiera:
opis zasad ochrony danych obowiązujących w TOKO SUSHI;
odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);
Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest firma More Food s.c.
TOKO SUSHI powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Studia z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez TOKO SUSHI.

I. Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której TOKO SUSHI powierzyło przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych
RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
TOKO SUSHI – oznacza More Food s.c., z siedzibą w Redzie, przy ul. Młyńskiej 2/6, 84-240, NIP: 588-249-53-99 REGON: 524815179

II. Ochrona danych osobowych w TOKO SUSHI – zasady ogólne

Filary ochrony danych osobowych w TOKO SUSHI:
Legalność – TOKO SUSHI dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
Bezpieczeństwo – TOKO SUSHI zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
Prawa Jednostki – TOKO SUSHI umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
Rozliczalność – TOKO SUSHI dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
Zasady ochrony danych
TOKO SUSHI przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
– w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
– rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
– w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
– w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
– nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
– z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
– nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
– zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
System ochrony danych
System ochrony danych osobowych w TOKO SUSHI składa się z następujących elementów:
Inwentaryzacja danych. TOKO SUSHI dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w TOKO SUSHI, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
przypadków przetwarzania danych specjalnych;
przypadków przetwarzania danych osób, których TOKO SUSHI nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
przypadków przetwarzania danych dzieci;
profilowania;
współadministrowania danymi.
Rejestr. TOKO SUSHI opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w TOKO SUSHI (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w TOKO SUSHI.
Podstawy prawne. TOKO SUSHI zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy TOKO SUSHI przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TOKO SUSHI.
Obsługa praw jednostki. TOKO SUSHI spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
Obowiązki informacyjne. TOKO SUSHI przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
Możliwość wykonania żądań. TOKO SUSHI weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
Obsługa żądań. TOKO SUSHI zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
Zawiadamianie o naruszeniach. TOKO SUSHI stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
Minimalizacja. TOKO SUSHI posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
zasady zarządzania adekwatnością danych;
zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
Bezpieczeństwo. TOKO SUSHI zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
Przetwarzający. TOKO SUSHI posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz TOKO SUSHI, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
Privacy by design. TOKO SUSHI zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w TOKO SUSHI uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

III. INWENTARYZACJA

TOKO SUSHI identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

IV. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
TOKO SUSHI powadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających TOKO SUSHI rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą TOKO SUSHI uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, TOKO SUSHI odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu TOKO SUSHI jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

V. PODSTAWY PRZETWARZANIA

TOKO SUSHI dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel TOKO SUSHI) TOKO SUSHI dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
TOKO SUSHI wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
TOKO SUSHI dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
TOKO SUSHI ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej TOKO SUSHI informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w TOKO SUSHI, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z TOKO SUSHI w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
TOKO SUSHI dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
TOKO SUSHI wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
W celu realizacji praw jednostki, TOKO SUSHI zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez TOKO SUSHI, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
TOKO SUSHI dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
Obowiązki informacyjne
TOKO SUSHI określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
TOKO SUSHI informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
TOKO SUSHI informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
TOKO SUSHI informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
TOKO SUSHI informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
TOKO SUSHI informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
TOKO SUSHI informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
TOKO SUSHI informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
TOKO SUSHI bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
Żądania osób.
Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, TOKO SUSHI wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), TOKO SUSHI może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
Nieprzetwarzanie. TOKO SUSHI informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
Odmowa. TOKO SUSHI informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, TOKO SUSHI informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych TOKO SUSHI nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
Kopie danych. Na żądanie TOKO SUSHI wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.
Sprostowanie danych. TOKO SUSHI dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. TOKO SUSHI ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych TOKO SUSHI informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
Uzupełnienie danych. TOKO SUSHI uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. TOKO SUSHI ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. TOKO SUSHI może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez TOKO SUSHI procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
Usunięcie danych. Na żądanie osoby, TOKO SUSHI usuwa dane, gdy:
dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
TOKO SUSHI określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez TOKO SUSHI, TOKO SUSHI podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
W przypadku usunięcia danych TOKO SUSHI informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
Ograniczenie przetwarzania. TOKO SUSHI dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
TOKO SUSHI nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie TOKO SUSHI zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania TOKO SUSHI przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
TOKO SUSHI informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych TOKO SUSHI informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
Przenoszenie danych. Na żądanie osoby TOKO SUSHI wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona do TOKO SUSHI, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych TOKO SUSHI.
Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez TOKO SUSHI w oparciu o uzasadniony interes TOKO SUSHI lub o powierzone TOKO SUSHI zadanie w interesie publicznym, TOKO SUSHI uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie TOKO SUSHI ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez TOKO SUSHI na potrzeby marketingu bezpośredniego, TOKO SUSHI uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

VI. MINIMALIZACJA

TOKO SUSHI dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.
1. TOKO SUSHI zweryfikowało zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
TOKO SUSHI dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
TOKO SUSHI przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
2. TOKO SUSHI stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy  eń), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). TOKO SUSHI stosuje kontrolę dostępu fizycznego. TOKO SUSHI dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających, jeżeli takie wystąpi.
Dostęp do danych osobowych użytkownicy systemu informatycznego TOKO SUSHI uzyskają zgodnie z Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 oraz na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i umowy o zachowaniu poufności.
TOKO SUSHI dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
3. TOKO SUSHI wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez TOKO SUSHI. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

VII.BEZPIECZEŃSTWO

1. TOKO SUSHI zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez TOKO SUSHI.
TOKO SUSHI przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
TOKO SUSHI przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych.
TOKO SUSHI ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym TOKO SUSHI ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
szyfrowanie danych osobowych,
inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2. TOKO SUSHI dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
3. TOKO SUSHI stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
4. TOKO SUSHI stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

VIII. PRZETWARZAJĄCY

1. TOKO SUSHI posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz TOKO SUSHI opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na TOKO SUSHI.
2. TOKO SUSHI przyjęło minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące Załącznik do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.
3. TOKO SUSHI rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.
4. Stosownie do potrzeb Polityka  Prywatności może ulegać zmianom i uzupełnieniom. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach TOKO SUSHI poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian TOKO SUSHI zastrzega sobie prawo do wysłania odrębnego powiadomienia na wskazany przez adres e-mail osoby, której dane są przetwarzane przez TOKO SUSHI.